Gam 124

بهترین ها همیشه از بهترین ها الگو گرفته اند

اطلاعات کاربری
اطلاعات شخصی
اطلاعات تحصیلی
گزارش های تحصیلی
دانش آموز و داوطلب عزیز، در صورت تمایل می توانید شماره همراه شخصی را که در خانه، بیشترین پیگیری نسبت به پیشرفت های تحصیلی شما را انجام می دهد وارد نمایید. این شخص می بایست پدر، مادر، برادر بزرگتر و یا خواهر بزرگتر باشد.
هدف از کنکور