جدیدترین مطالب

آزمون های زمین شناسی (ویژۀ 12ام)

دانش آموزان عزیز لطفا آزمون های زمین شناسی را از اینجا دانلود و حل کنند و پاسخ خود را در واتساپ برای ما ارسال نمایند. پاسخ آزمون ها به شماره واتساپ تان ارسال خواهد شد.

1401/08/19

آزمون های فیزیک دوازدهم

دانش آموزان عزیز لطفا آزمون های فیزیک دوازدهم را از اینجا دانلود و حل کنند و پاسخ خود را در واتساپ برای ما ارسال نمایند. پاسخ آزمون ها به شماره واتساپ تان ارسال خواهد شد.

1401/08/19

آزمون های شیمی دوازدهم

دانش آموزان عزیز لطفا آزمون های شیمی دوازدهم را از اینجا دانلود و حل کنند و پاسخ خود را در واتساپ برای ما ارسال نمایند. پاسخ آزمون ها به شماره واتساپ تان ارسال خواهد شد.

1401/08/19

آزمون های زیست دوازدهم

دانش آموزان عزیز لطفا آزمون های زیست دوازدهم را از اینجا دانلود و حل کنند و پاسخ خود را در واتساپ برای ما ارسال نمایند. پاسخ آزمون ها به شماره واتساپ تان ارسال خواهد شد.

1401/08/19

آزمون های ریاضی دوازدهم

دانش آموزان عزیز لطفا آزمون های ریاضی دوازدهم را از اینجا دانلود و حل کنند و پاسخ خود را در واتساپ برای ما ارسال نمایند. پاسخ آزمون ها به شماره واتساپ تان ارسال خواهد شد.

1401/08/17

آزمون های زیست دهم

دانش آموزان عزیز لطفا آزمون های زیست دهم را از اینجا دانلود و حل کنند و پاسخ خود را در واتساپ برای ما ارسال نمایند. پاسخ آزمون ها به شماره واتساپ تان ارسال خواهد شد.

1401/05/30

مشاهده بیشتر

برترین های گام 124

testimonial avatar

زکیه عسکری

رشته و دانشگاه قبولی: پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز ـ کرج

testimonial avatar

زینب عسکری

رشته و دانشگاه قبولی: پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ـ بین الملل

testimonial avatar

فاطمه سلطانی

رشته و دانشگاه قبولی: مامایی استهبان ـ آزاد

testimonial avatar

ریحانه روستا طسوجی

رشته و دانشگاه قبولی: اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی جهرم

testimonial avatar

سید آرش حسینی

رشته و دانشگاه قبولی: دامپزشکی دزفول ـ آزاد

testimonial avatar

عاطفه رضایی

رشته و دانشگاه قبولی: علوم سیاسی، دانشگاه یزد

testimonial avatar

سمانه ایزدی

رشته و دانشگاه قبولی: رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

testimonial avatar

افسانه پارسامطلق

رشته و دانشگاه قبولی: پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ـ بندرعباس ـ روزانه

testimonial avatar

سمانه ثابت قدم

رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه قبولی: شیراز

testimonial avatar

فاطمه زارع

رشته و دانشگاه قبولی: روانشناسی شیراز ـ آزاد

testimonial avatar

سمیرا رفیعی

رشته و دانشگاه قبولی: هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم ـ جهرم

testimonial avatar

راضیه طالب جود

رشته و دانشگاه قبولی: پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ـ بندرعباس

testimonial avatar

نرجس زارع

رشته و دانشگاه قبولی: دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ـ اهواز

تصویر1 تصویردوم شعر داستان کوتاه پزشکی

ارتباط باما