قبولی های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

1ـ زکیه عسکری

رشته: پزشکی

دانشگاه: علوم پزشکی البرز ـ کرج (روزانه)

 

2ـ زینب عسکری

رشته: پزشکی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز ـ شیراز (بین الملل)

 

3ـ افسانه پارسا مطلق

رشته: پزشکی

دانشگاه: علوم پزشکی هرمزگان ـ بندرعباس (روزانه)

 

4ـ نرجس زارع

رشته: دندانپزشکی

دانشگاه: علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ـ اهواز (روزانه)

 

قبولی های پیراپزشکی

1ـ سمانه ایزدی

رشته: رادیولوژی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز ـ شیراز (روزانه)

 

2ـ مهسا جاماسب

رشته: پرستاری

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز ـ اهواز (روزانه)

 

3ـ ریحانه روستا طسوجی

رشته: اتاق عمل

دانشگاه: علوم پزشکی جهرم ـ جهرم (روزانه)

 

4ـ فاطمه سلطانی

رشته: مامایی

دانشگاه: استهبان (آزاد)

 

5ـ سید آرش حسینی

رشته: دامپزشکی

دانشگاه: دزفول (آزاد)

 

6ـ راضیه طالب جود

رشته: پرستاری

دانشگاه: علوم پزشکی هرمزگان ـ بندرعباس (روزانه)

 

7ـ سمیرا رفیعی

رشته: هوشبری

دانشگاه: علوم پزشکی جهرم ـ جهرم (روزانه)

 

قبولی های مهندسی

1ـ سمانه ثابت قدم

رشته: مهندسی برق

دانشگاه: شیراز (روزانه)

 

قبولی های رشته علوم انسانی

1ـ عاطفه رضایی

رشته: علوم سیاسی

دانشگاه: یزد (روزانه)

 

2ـ فاطمه زارع

رشته: روانشناسی

دانشگاه: شیراز (آزاد)

 

دانش آموزان برتر

1ـ ریحانه هژبری

فارغ التحصیل تجربی

 

2ـ مریم نصیری

فارغ التحصیل تجربی

 

3ـ محمدرضا محمدی اصل

یازدهم تجربی

 

4ـ محمدسعید محمدی اصل

دهم تجربی